ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการพิมพ์หน้านี้

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ME by TMB


(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยรายละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์ :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) / TMB
ชื่อผลิตภัณฑ์ : บัญชี ME SAVE


วันเดือนปี : 1 มีนาคม 2560

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร

เงินฝากออมทรัพย์ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แบบไม่กำหนดระยะเวลา คำนวณอัตราดอกเบี้ยรายปีตามยอดเงินฝาก และได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน กับผลิตภัณฑ์ของ ME by TMB เช่น โอนเงิน สอบถามยอดเงินในบัญชีของตนเอง และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ WWW.MEBYTMB.COM, แอปพลิเคชัน ME by TMB หรือติดต่อที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ME Call Center ที่เบอร์ 02-502-0000 โดยท่านสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ME by TMB อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง

 • อัตราดอกเบี้ย สามารถดูได้จากประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

  (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจแตกต่างไปจากอัตราที่กล่าวถึงข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับการจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายของธนาคารในแต่ละช่วงเวลา)

 • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และจำนวนเงินสูงสุด : ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาการฝาก : ไม่จำกัด
 • จำนวนครั้งในการฝาก/ ถอน : ไม่จำกัด
 • จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : 365/ 366 วัน (ตามปีปฏิทิน)
 • ความถี่ในการรับดอกเบี้ย : 6 เดือนต่อครั้ง (ดอกเบี้ยคำนวณทุกวัน) หลังเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
   
หมายเหตุ:

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ท่านได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท หากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับเกินกว่า 20,000 บาท จะต้องเสียภาษีทั้งจำนวน

 

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี กรณีไม่เคลื่อนไหว
ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง

 • การฝากเงิน สามารถทำได้โดยการโอนเงินเข้า การฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย และการฝากเช็คที่สาขาของ ME by TMB
 • การถอนเงินออกจากบัญชี และการปิดบัญชีไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ สามารถทำได้โดยการโอนออกไปยังบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกไว้ ที่เป็นชื่อของเจ้าของบัญชีเองเท่านั้น (ไม่เป็นบัญชีร่วม และ/หรือ)หากบัญชีปลายทางเป็นบัญชีต่างธนาคาร การโอนจะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารตามปรกติ
 • ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้
 • ท่านสามารถใช้บริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น โดยหากทำการปิดบัญชีแล้ว จะไม่สามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้อีก
 • สิทธิในการหักลบกลบหนี้ : สถาบันการเงินมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชำระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน
 • ท่านจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และความปลอดภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเป็นอย่างดี โดย
  - เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
  - ควรดูแลและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยที่สุด
  - ควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมทางการเงิน และยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
  - ถ้าไม่มั่นใจกับอีเมล์ที่ได้รับ หรืออีเมลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ควรยกเลิกลบทิ้ง ไม่ควรป้อนข้อมูล หรือตอบกลับอีเมล์นั้น
  - หลีกเลี่ยงการรัน/ติดตั้งโปรแกรมที่ส่งมาพร้อมกับอีเมล เนื่องจากอาจเป็นโปรแกรมประสงค์ร้ายที่แฝงเข้ามาดักจับข้อมูลส่วนตัวสำคัญของคุณหรือทำลายระบบข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้
  - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัย และใช้บริการกรองไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
 • ทั้งนี้ ME ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของลูกค้า เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ ชื่อผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน Password หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรประชาชน ผ่านทางอีเมล์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) รวมถึงการส่ง ลิ้งค์เว็บไซต์เพื่อให้ทำรายการอีกด้วย
  หากท่านพบอีเมล์ หรือเว็บไซต์ล่อลวงต้องสงสัยที่เกี่ยวกับ ME กรุณาติดต่อแจ้ง ME Call Center 02-502-0000 ตลอด 24 ชั่วโมง

5. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านถอนเงินก่อนครบกำหนด

-ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด-

6. ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเมื่อเงินฝากจำนวนนี้ครบกำหนด

-ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด-

7. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง

ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และการโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีที่ผูกไว้ซึ่งเป็นชื่อของท่านเท่านั้น

8. ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง

ท่านควรทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทันที ทาง เว็บไซต์ WWW.MEBYTMB.COM, แอปพลิเคชัน ME by TMB, ศูนย์บริการ Call Center 02-502-0000 หรือที่สาขาของ ME by TMB

9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ WWW.MEBYTMB.COM ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ME Call Center 02-502-0000 หรือที่สาขาของ ME by TMB

10. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง
 • บัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2561, ไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2562, ไม่เกิน 5 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2563 และ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน