โปรโมชั่น ME

ฝากเงินเพิ่ม “รับเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท”

ย้อนกลับ
ฝากเงินเพิ่ม “รับเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท”

ลูกค้า ME ได้มากกว่าเสมอ กับโปรโมชั่นพิเศษ! ฝากเงินเพิ่ม "รับเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท"

เพียงลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 61 พิมพ์ ME ตามด้วยเลข 55 ส่งมาที่ 4806026
(ข้อความละ 3 บาท) เฉพาะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับ ME by TMB เท่านั้น

เงื่อนไขการฝากเงินในโปรโมชั่นพิเศษนี้ เพียงลูกค้าคงยอดเงินฝากในบัญชี ME SAVE ณ 30 พ.ย. 61 และฝากเงินเพิ่มขึ้นสุทธิตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 15 ธ.ค. 61 พร้อมคงเงินทั้งก้อนไว้จนถึง 1 ม.ค. 62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ฝากเงินเพิ่ม          รับเงินคืน         
ตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท 500 บาท
ตั้งแต่ 1,000,000 - 1,999,999 บาท 1,200 บาท
ตั้งแต่ 2,000,000 - 2,999,999 บาท 2,500 บาท
ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป 3,500 บาท

 

Grow Balance Graph
 

ตัวอย่างที่ 1

คุณ A มีเงินฝากในบัญชี ME SAVE ณ สิ้นวันที่ 30 พ.ย. 61 จำนวน 500,000 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยสะสม) เมื่อลงทะเบียนตามที่ได้รับ SMS แจ้งโปรโมชั่น เขาจึงฝากเงินเพิ่มเข้ามาอีก 500,000 บาท ในวันที่ 7 ธ.ค. 61 และคงเงินทั้งก้อน 1,000,000 บาท ไว้จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 62 คุณ A จะได้รับ

 • ดอกเบี้ยสะสมของเฉพาะเดือน ธ.ค. 61 เป็นจำนวน 1,304.10 บาท (คำนวณดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี กรณีเดือน พ.ย. 61 ฝากมากกว่าถอน ) หรือ 1,073.97 บาท (คำนวณดอกเบี้ย 1.40% กรณีเดือน พ.ย. 61 ไม่ได้ฝากมากกว่าถอน)
 • รับเงินคืนจากแคมเปญนี้ 500 บาท โอนเข้าบัญชี ME SAVE ในวันที่ 31 ม.ค. 62

 

ตัวอย่างที่ 2

คุณ B มีเงินฝากในบัญชี ME SAVE ณ สิ้นวันที่ 30 พ.ย. 61 จำนวน 1,000,000 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยสะสม) เมื่อลงทะเบียนตามที่ได้รับ SMS แจ้งโปรโมชั่น เขาจึงฝากเงินเพิ่มเข้ามาอีก 1,000,000 บาท ในวันที่ 8 ธ.ค. 61 และคงเงินทั้งก้อน 2,000,000 บาท ไว้จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 62 คุณ B จะได้รับ

 • ดอกเบี้ยสะสมของเฉพาะเดือน ธ.ค. 61 เป็นจำนวน 2,561.64 บาท (คำนวณดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี กรณีเดือน พ.ย. 61 ฝากมากกว่าถอน ) หรือ 2,109.59 บาท (คำนวณดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี กรณีเดือน พ.ย. 61 ไม่ได้ฝากมากกว่าถอน)
 • รับเงินคืนจากแคมเปญนี้ 1,200 บาท โอนเข้าบัญชีในวันที่ 31 ม.ค. 62

 

เงื่อนไขแคมเปญ

 • สงวนสิทธิสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 15 ธ.ค.61 เท่านั้น โดยเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชี ME SAVE ภายใน 15 ธ.ค. 61 ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ธนาคารจะพิจารณาจากยอดเงินในบัญชี ME SAVE ของท่าน สิ้นสุดวันที่ 15 ธ.ค. 61 เปรียบเทียบกับยอดเงินในบัญชี ME SAVE สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 61 เพื่อคำนวณยอดเงินที่ท่านฝากเพิ่มขึ้นสุทธิสำหรับกิจกรรมนี้
 • หากท่านมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในขั้นนั้นๆ สิทธิการรับเงินคืนของท่านจะถูกปรับลงไปอยู่ในขั้นรองลงไปซึ่งตรงกับยอดเงินฝากของท่านทันที และหากท่านไม่ได้คงเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 62 จะถือว่าท่านสละสิทธิ
 • รายการฝากหรือถอนที่เกิดขึ้นหลังเวลา 22.55 น. จะถือเป็นรายการของวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านฝากเงินเข้าบัญชี ME SAVE โดยใช้เช็ค จะยึดตามเวลาเคลียร์ริ่งของธนาคาร
 • ดอกเบี้ยจ่าย ณ สิ้นปีไม่นับรวมเป็นยอดเงินที่ฝากเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมนี้
 • ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนทราบผลภายในวันที่ 21 ม.ค. 62 ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเท่านั้น
 • สงวนสิทธิการโอนเงินคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของท่านเท่านั้น ท่านจะต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่กับธนาคารจนถึงวันที่ทำการโอนเงินเข้าบัญชี ME SAVE ในวันที่ 31 ม.ค. 62 โดยเงินนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
 • ธนาคารสงวนสิทธิการให้เงินคืนสูงสุด 3,500 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปีเมื่อรวมเงินพิเศษที่ได้รับ เช่น กรณีลูกค้าฝากเงิน 500,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.53% ต่อปี, กรณีฝากเงิน 1,000,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.53% ทั้งนี้ หากไม่รวมมูลค่าเงินพิเศษดังกล่าว จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 17 ต.ค. 61
 • พนักงาน ME และ TMB รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขโครงการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ระยะเวลา :

1 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 (ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธ.ค. 61 เท่านั้น)

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน