ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ ME MOVE

บริการ ME MOVE เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ME อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล อยู่ก่อนแล้ว จึงจะสามารถใช้บริการ ME MOVE ได้ ทั้งนี้บริการ ME MOVE มีข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้
 

 1. ในการเปิดใช้บัญชี ME MOVE ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ME MOVE โดยตกลงและยอมรับการใช้บริการ ME MOVE ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ME MOVE ได้ที่สาขาของ ME หรือผ่าน ME by TMB Mobile Application และสามารถยกเลิกการใช้บริการ ME MOVE ได้ที่สาขาของ ME เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเปิดบัญชี ME MOVE กับธนาคารได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
 2. การเปิดบัญชี ME MOVE ครั้งแรก ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชี  ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีร่วมและไม่ให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือผู้ใช้บริการต้องให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี และมีคุณสมบัติตามประกาศของธนาคารเท่านั้น
 3. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ ได้แก่ การทำธุรกรรมฟรี (ไม่มีค่าธรรมเนียม) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
  1. การโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยของผู้ใช้บริการไปยังบัญชีปลายทางของธนาคารทหารไทย ผ่าน ME by TMB Mobile Application
  2. การฝากเงินสด เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคาร
  3. สอบถามยอดเงินคงเหลือผ่าน ME by TMB Mobile Application หรือเว็บไซต์ให้บริการของ ME อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (https://www.mebytmb.com) หรือ ME Contact Center 02-502-0000
  4. การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT) ผ่าน ME by TMB Application
  5. การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART) ผ่าน ME by TMB Application
  6. การชำระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill payment) ME by TMB Application
  7. การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้าและบริการ (Direct Debit) ผ่านบัญชี ME MOVE
  8. การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน e-Pay (e-payment)
  9. การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)
  10. บริการอื่นใดตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

  โดยการทำธุรกรรมรายการต่าง ๆ นั้นจะต้องไม่เกินจำนวนวงเงินการทำธุรกรรมต่อครั้งและต่อวัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ เพิ่ม ลด ระงับ หรือเปลี่ยนแปลง การให้บริการ ME MOVE เพื่อทำรายการธุรกรรมต่าง ๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากผู้ใช้บริการไม่สามารถทำรายการธุรกรรมใด ๆ ได้ ผ่านบริการ ME MOVE  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการยังคงสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นของธนาคาร หรือผ่านวิธีการโดยปกติของธุรกรรมนั้นได้

 4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใช้บริการ ME MOVE นอกเหนือจากธุรกรรมที่ถูกระบุไว้ในข้อ 3   ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 5. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบัญชี ME MOVE นั้น เป็นบัญชีที่ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทน
 6. ในการทำธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชี ME MOVE ธนาคารจะแจ้งผลการทำธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทึกรายการให้แก่ผู้ใช้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผ่านที่อยู่ของจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ (E-MAIL) โดยธนาคารจะโอนเงินตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ธนาคารจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุตามคำสั่งของธุรกรรมนั้น
 7. หากผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีร่วมกับผู้ใช้บริการ หรือใช้บัญชีของผู้ใช้บริการเพื่อรับโอนหรือถอนเงินในทางทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตนั้น
 8. ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับบัญชี ME MOVE ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนของธนาคารในการสอบสวนและดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
 9. ในกรณีมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใด ๆ ในการโอนเงิน หรือการชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัญชี ME MOVE ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารผ่าน ME Contact Center 02-502-0000 หรือสาขาของ ME
 10. การทำรายการธุรกรรมหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป
 11. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้หรือทำธุรกรรมผ่านบัญชี ME MOVE เพื่อใช้ส่วนตัวของผู้ใช้บริการเอง มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายของธนาคาร ตลอดจนข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ
  2. หากผู้ใช้บริการมิได้ใช้บัญชี ME MOVE ตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกำหนด หรือหากธนาคารตรวจสอบพบว่าลักษณะการใช้บัญชี ME MOVE ของผู้ใช้บริการ มิได้เป็นไปตามปกติประเพณีของผู้ใช้บัญชีเงินฝากบัญชี ME MOVE ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมหรือยกเลิกบัญชีเงินฝากบัญชี ME MOVE ของผู้ใช้บริการได้ทันที
 12. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร หรือสาขาของ ME และผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

  ทั้งนี้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ ME MOVE นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ ME อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง

 13. หากผู้ใช้บริการทำธุรกรรมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นใด ของธนาคาร ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของช่องทาง หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

CHAT WITH ME วีดีโอวิธีการสมัคร