ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov))

?

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov))
 

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov))

เปลี่ยนความเสี่ยง ให้เป็นความคุ้มครอง ดูแลคุณตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้าย
สะดวก ซื้อง่าย ผ่าน ME by TMB App

 • จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

  คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุ มาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov))* จ่ายสูงสุด 1,000,000 บาท

 • นำไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน

  คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov)) ต่อปี
  จ่ายสูงสุด 100,000 บาท

หมายเหตุ *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 

แผนความคุ้มครอง

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov))

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%) แล้ว
 • 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 • 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 • 5. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่า ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov))
 • 7. มีระยะรอคอยการรับประกันภัย (waiting period) 14 วัน นับจากที่วันขอเอาประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov)) รับประกันวินาศภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ. ทิพยประกันภัย

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

CHAT WITH ME วีดีโอวิธีการสมัคร