อัตราดอกเบี้ย

?

ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) วันที่มีผลบังคับใช้

บัญชี ME SAVE

 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด)
 • 1.10%
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
 • 0.40%
 • ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 0%
 • บัญชี ME MOVE
 • 0%

เงื่อนไขการให้อัตราดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ยโบนัส บัญชี ME SAVE

 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปรกติ สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยโบนัสมีผลตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปรกติ
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปรกติในเดือนถัดไป สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนนั้น สูงกว่า ยอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปรกติ
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
  • ธุรกรรมการฝาก และ ถอนจะไม่รวมถึงธุรกรรมประเภท การจ่ายดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นไปตามประกาศธนาคาร ปัจจุบันอยู่ที่ 0.70% (ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุด 1.10% (ต่อปี) สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000,000 บาท และทำตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้า

หมายเหตุ:
กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากทุกบัญชี ทุกธนาคาร รวมกันเกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มีการยื่นแสดงความจำนงค์ ไม่ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากรไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ซึ่งเป็นการแจ้งความประสงค์ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยรับเต็มจำนวนก่อนจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี

ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) วันที่มีผลบังคับใช้

บัญชี ME SAVE

 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด)
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
 • ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 •  
 • 1.30%
 • 0.40%
 • 0%

บัญชี ME SAVE

 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด)
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
 • ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 •  
 • 1.60%
 • 0.90%
 • 0.125%

บัญชี ME SAVE

 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด)
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
 • ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 •  
 • 1.70%
 • 1.10%
 • 0.125%
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด)
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
 • ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 •  
 • 1.70%
 • 1.40%
 • 0.50%
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด)
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
 • ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 •  
 • 1.60%
 • 1.40%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 1.50%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 1.60%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 1.80%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 2.00%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 2.25%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 2.75%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 3.00%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 1 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 3.00%
 • 3.50%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 3.00%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 1 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 3.00%
 • 3.50%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 3.00%
 • 0.50%
 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 3.50%
 • 0.50%

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000