อัตราดอกเบี้ย

ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) วันที่มีผลบังคับใช้

บัญชี ME SAVE

 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด)
 • 1.70%
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
 • 1.40%
 • ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • 0.50%
 • บัญชี ME MOVE
 • 0%

เงื่อนไขการให้อัตราดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ยโบนัส บัญชี ME SAVE

 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปรกติ สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยโบนัสมีผลตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปรกติ
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปรกติในเดือนถัดไป สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนนั้น สูงกว่า ยอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปรกติ
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
  • ธุรกรรมการฝาก และ ถอนจะไม่รวมถึงธุรกรรมประเภท การจ่ายดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นไปตามประกาศธนาคาร ปัจจุบันอยู่ที่ 0.30% (ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ย 1.70% คิดเป็นประมาณ 4.5 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.3775% ของดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในตลาด ณ วันที่ 19 ก.ค. 2560 ของ 10 ธนาคารหลักที่มีฐานเงินรับฝากรวมคิดเป็นร้อยละ 89 ของเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
 • การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปในระยะเวลา 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าฝากเงินกับบัญชี ME SAVE เพียง 3 เดือน (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยในข้อ 4)

หมายเหตุ:
กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากทุกบัญชี ทุกธนาคาร รวมกันเกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มีการยื่นแสดงความจำนงค์ไม่ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากรไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ซึ่งเป็นการแจ้งความประสงค์ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยรับเต็มจำนวนก่อนจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วีดีโอวิธีการสมัคร