อัตราดอกเบี้ย

ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) วันที่มีผลบังคับใช้
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด)
 • 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ)
 • ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป

1.70%

1.40%

0.50%

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.70% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกติ 1.40% ต่อปี + อัตราดอกเบี้ยโบนัส 0.30% ต่อปี)


เงื่อนไขการให้อัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยโบนัส ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล

 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปรกติ สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยโบนัสมีผลตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปรกติ
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปรกติในเดือนถัดไป สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนนั้น สูงกว่า ยอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปรกติ
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
  • ธุรกรรมการฝาก และ ถอนจะไม่รวมถึงธุรกรรมประเภท การจ่ายดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นไปตามประกาศธนาคาร ปัจจุบันอยู่ที่ 0.30% (ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ย 1.70% คิดเป็นประมาณ 4.5 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.3775% ของดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในตลาด ณ วันที่ 19 ก.ค. 2560 ของ 10 ธนาคารหลักที่มีฐานเงินรับฝากรวมคิดเป็นร้อยละ 89 ของเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
 • การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปในระยะเวลา 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าฝากเงินกับบัญชีเงินฝากดิจิทัล ME เพียง 3 เดือน (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยในข้อ 4)

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน