ขั้นตอนการใช้งาน ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล

การขอหนังสือรับรองการหักภาษี

ย้อนกลับ
การขอหนังสือรับรองการหักภาษี

หนังสือรับรองการหักภาษี (Withholding Tax) หรือ หนังสือรับรองภาษีดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย ธนาคารจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยอัตโนมัติตามที่อยู่ปัจจุบันของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป 

 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง

สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษีของปี 2563 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 

ME Application สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกเมนู "ตั้งค่า"
  2. เลือก "หนังสือรับรอง"
  3. ที่เมนู หนังสือรับรองเพื่อยื่นลดหย่อนภาษี เลือก "บัญชี ME SAVE"

 

ME Internet Banking สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกเมนู "การตั้งค่า"
  2. เลือก "หนังสือรับรอง"
  3. ที่เมนู หนังสือรับรองการหักภาษี - บัญชี ME SAVE กดปุ่ม "ตกลง"

หมายเหตุ

กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากทุกบัญชี ทุกธนาคาร รวมกันเกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มีการยื่นแสดงความจำนงค์ไม่ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากรไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ซึ่งเป็นการแจ้งความประสงค์ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยรับเต็มจำนวนก่อนจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000