ขั้นตอนการใช้งาน ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล

การขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน

ย้อนกลับ
การขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน

การขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Confirmation Letter) แจ้งความจำนงให้ออกได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ สามารถดำเนินการได้ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ช่องทางออนไลน์ 

           - เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่  ดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ และส่งอีเมลไปที่ ME_request@tmbbank.com (อีเมลที่ใช้ส่งต้องเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ) จากนั้นติดต่อไปยัง ME Call Center 02-502-0000 เพื่อทำการยืนยันตัวตน

 

2. แจ้งคำขอผ่านทาง ME Call Center 

           - โทร ME Call Center 02-502-0000 เพื่อแจ้งความประสงค์และยืนยันตัวตน จากนั้นระบบจากส่งแบบฟอร์มไปให้ท่าน ที่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ซึ่งจะต้องกรอกเอกสารและส่งกลับมาที่ ME_request@tmbbank.com 

 

3. แจ้งคำขอผ่านทาง ME Place

           - ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

 

ระยะเวลาในการรับเอกสาร

       -กรณีที่ติดต่อรับเอกสารที่ ME Place ใช้เวลา 3-5 วัน

       -กรณีให้จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ใช้เวลา 5-10 วันทำการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

ทั้งนี้ ในการขอเอกสารที่ ME Place ต้องเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้

•รับรองสถานะทางการเงินของเจ้าของบัญชี

1. บัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี
2. พาสปอร์ตเจ้าของบัญชี (ในกรณีที่ต้องการหนังสือรับรอง เพื่อติดต่อสถานฑูต)
 
 
•รับรองสถานะทางการเงิน เพื่อรับรองบุคคลอื่น
1. บัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี และสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ต้องการรับรอง
2. สำเนาพาสปอร์ตของบุคคลที่ต้องการรับรอง (ในกรณีที่ต้องการหนังสือรับรอง เพื่อติดต่อสถานฑูต)
 
 
อย่างไรก็ดี หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน คือหนังสือที่ทางธนาคารออกให้เพื่อเป็นหลักฐานรับรองบัญชีเงินฝากของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่จำเป็น เช่น ติดต่อหน่วยงานราชการ, ไปต่างประเทศ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้กำหนดข้อบังคับในการยื่นเอกสารของลูกค้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งความจำนงให้ธนาคารออกหนังสือให้

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน