ขั้นตอนการใช้งาน ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล

ปิดบัญชี เนื่องจากเจ้าของบัญชีเสียชีวิต

ย้อนกลับ
ปิดบัญชี เนื่องจากเจ้าของบัญชีเสียชีวิต

การดำเนินการขอปิดบัญชี เนื่องจากเจ้าของบัญชีเสียชีวิตนั้น ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ต้องเข้าแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีที่ ME Place เจ้าหน้าที่จะรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการทางระบบ เพื่อออกเช็ค สำหรับยอดเงินคงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยสะสม ซึ่งสามารถรับเช็คได้ที่ ME Place  หรือทางไปรษณีย์

 

ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการปิดบัญชี ประกอบด้วย

- บัตรประชาชนเจ้าของบัญชี
- ใบมรณะบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือคำสั่งศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดก (คำสั่งศาลสิ้นสุดแล้ว)
- บัตรประชาชนผู้จัดการมรดก
- หนังสือรับรองคดีถึงที่สิ้นสุด

 

*กรณีไม่มีผู้จัดการมรดกจะต้องใช้เอกสารของทายาทที่สืบทอดตามสายเลือด (บิดามารดา,สามีภรรยา,บุตรธิดา) ทั้งหมดทุกคน

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000