ค่าธรรมเนียม

บัญชีเงินฝาก ME

ให้คุณมากกว่า เพราะเราไม่คิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี ไม่ว่าจะมีเงินคงเหลือในบัญชีเท่าใดก็ตาม และสำหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการฝากและโอนเงินออก
คุณสามารถศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ตามตารางดังนี้

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
  • ค่ารักษาบัญชีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว

ฟรี

 

เงื่อนไข :

 

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมการโอนวันทำการถัดไป
    ต่างธนาคาร

20 บาทต่อการโอน
0 – 100,000 บาท

 

75 บาทต่อการโอน
100,000.01 – 500,000 บาท

ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ครั้งต่อเดือน

โอนได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง
สูงสุด 2 ล้านบาท/วัน/ประเภทการโอน

เงื่อนไข :

ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ครั้งต่อเดือน
โอนได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง
สูงสุด 2 ล้านบาท/วัน/ประเภทการโอน

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมการโอนทันที ต่างธนาคาร

25 บาทต่อการโอน
0 – 20,000 บาท

 

35 บาทต่อการโอน
20,000.01 – 50,000 บาท

โอนได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง*

สูงสุด 2 ล้านบาท/วัน/ประเภทการโอน

เงื่อนไข :

โอนได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 2 ล้านบาท/วัน/ประเภทการโอน

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมการโอนทันที เข้าธนาคารทหารไทย

ฟรี

โอนได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน

เงื่อนไข :

โอนได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน

บัญชีเงินฝาก ME ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค

ฟรี

 

เงื่อนไข :

 

หมายเหตุ

* รายการโอนจะถูกแบ่งเป็นรายการย่อยๆ ที่มียอดสูงสุดรายการละ 50,000 บาท โดยคิดค่าธรรมเนียม ดังอัตราข้างต้น
- ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ME โปรดสอบถามจากธนาคารต้นทางของท่าน
สำหรับธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน โปรดดูภายใต้หัวข้อการทำธุรกรรมภายในธนาคาร

มีเรื่องไหนที่คุณอยากรู้?
เราพร้อมช่วยคุณทุกวัน 24 ชม.

ME CALL CENTER : 02-502-0000

ME BOT วิดิโอสาธิตการใช้งาน